กิจกรรม Social Media

กิจกรรมในการเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ได้และนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสิ่งที่ครูจะได้คือ Blog ที่มีการเชื่อมโยงไปยังสื่อต่างๆ คือ Youtube, Twitter, SlideShare,  Scribd, Flikr, Facebook  ซึ่งทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

กิจกรรมในครั้งนี้คือ สทร.ได้จัดแบ่งกลุ่มให้กับครูทุกท่านตามหมายเลขที่แนบให้ โดยให้ทุกคนหากลุ่มของตนเองให้เจอแล้วรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาในเรื่องเครื่องมือ วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอในวันสุดท้าย (2 มีนาคม 2553) ดังนั้น ในแต่ละวันท่านจะได้เรียนรู้เครื่องมือวันละ 1-2 โปรแกรม ดังนั้นให้ทุกท่านวางแผนคิดหากระบวนการ/รูปแบบในการนำเครื่องมือที่ได้โดยรวมเครื่องมือทั้ง 5 วัน ท่านจะต้องได้ 1 หน่วยการเรียนรู้/กลุ่ม พร้อมวิธีการจัดการเรียนการสอน         มานำเสนอในวันสุดท้าย โดยใช้ Blog เครื่องมือหลัก และให้มีเครื่องมือเชื่อมโยง อย่างน้อย            3 เครื่องมือ รวมกันไว้ใน 1 บล็อก ให้เป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ (ดูเกณฑ์การประเมินประกอบ)

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการเข้ากลุ่ม

  1. ทุกคนต้องเข้ากลุ่มที่ทาง สทร.จัดแบ่งไว้ให้โดยครวจสอบจากหมายเลขที่ได้ตอนลงทะเบียนซึ่ง สทร. ได้จัดกลุ่มตามกลุ่มสาระฯ ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว (รายชื่อที่แนบ)
  2. หากลุ่มของตนเองแล้วร่วมมือกันคิดหารูปแบบ วิธีการในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มละ 1 รูปแบบ โดยให้ใช้เครื่องมืออย่างน้อย 3 อย่าง รวมอยู่ในหน้าบล็อกครู  เช่น ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม และตั้งโจทย์ให้ทุกกลุ่มไปหาข้อมูลในเรื่อง ลดโลกร้อน ให้กลุ่มแรกไปหา/สร้างเหตุการณ์จำลองแล้วถ่ายวีดีโอแล้วนำขึ้นยูทูบ กลุ่มที่ 2 ให้หาไฟล์ที่มีการนำเสนออยู่ใน SlideShare ส่วน กลุ่มที่ 3 หาเนื้อหา   แล้วครูสั่งให้ทั้ง 3 กลุ่มนำผลงานที่ได้ขึ้นที่บล็อกที่ครูสร้างให้ ก็จะได้เป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้เครื่องมือหลายหลาย และเป็นการฝึกเด็กหลายๆ ด้าน คือ 1. การใช้เทคโนโลยี  2. ฝึกกระบวนการคิด 3. การทำงานเป็นทีม 4. ความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียน 5.รู้จักการสร้างและแชร์ เป็นต้น
  3. ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มขึ้นนำเสนอผลงานในวันสุดท้าย
Advertisements
%d bloggers like this: