ดูงานไอที

สิ่งที่ได้เห็นจากการศึกษาดูงาน….ที่..โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ห้องคอมพิวเตอร์มี  4  ห้อง
ห้องแรกมีเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  20  เครื่องทุกเครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตได้ ( แบบมีสาย)
ห้องที่ 2  มีเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  23  เครื่องทุกเครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตได้(แบบมีสาย)
ห้องที่ 3  มีเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  21  เครื่อง อินเตอร์ระบบไร้สาย ความแรง 10 M
ห้องที่ 4  มีเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  40  เครื่องทุกเครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตได้(แบบมีสาย)
จากนั้นจะมี  Lab  Top  ยี่ห้อ  Asus  จำนวน  100  เครื่อง ให้นักเรียน ม. 4  เรียน        และใช้อินเตอร์ไร้สาย
จำนวนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ทั้ง  4  ห้อง จะปูพรม ติดแอร์  อยู่ 1  ห้อง พื้นกระเบื้อง  ติด  แอร์  อยู่  1  ห้อง
อีก  2  ห้อง  เป็นพื้นกระเบื้อง  ไม่ติดแอร์    และทุกห้องติดเหล็กดัดแน่นหนาดีมาก………ประตูเป็นกระจก
โปรแกรม  ที่ใช้เรียน  ได้แก่  Window  Movie  Maker , Adobe  PhotoShop , Ulead  Video Studio
, Desktop  Author , Dreamweaver , MS-Office2003
ครูสอนคอมพิวเตอร์  มี  4 คน  การจัดวางตำแหน่งโต๊ะมีทั้งแบบ Classroom  และแบบวงกลม
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ติดกันเรียงเป็นแถว  อยู่ชั้นล่างสุดของอาคารเรียน
ครูรับผิดชอบห้องใครห้องมัน

ความประทับใจในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต มีเพียงพอกับความต้องการของนักเรียนทุกห้องเรียน
สามารถใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้  ครูแบ่งกันรับผิดชอบดูแลห้องคอมพิวเตอร์   มีระบบเครื่องเซิฟเวอร์ และมีเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์     การป้องกันทรัพย์สินทางราชการทำได้ดีเพราะติดตั้งเหล็กดัดมั่นคงแข็งแรงดีมาก  มีปูพรมในห้องเรียน  1  ห้อง

สิ่งที่ต้องการให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๖ จังหวัดลำพูน ดำเนินการให้ คือ
ระบบอินเตอร์เน็ตที่แข็งแรง   เร็วพอประมาณ  เช่น  2  Mps  ขึ้นไป            จำนวนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีจำนวน  3  ห้อง  เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องละ  40  เครื่อง        เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนตามจำนวนนักเรียนทั้งวิชาพื้นฐาน  และวิชาเพิ่ม   โดยแบ่งครูรับผิดชอบในแต่ละห้อง    จากนั้นมีห้องเครื่องสเปกสูงๆสำหรับนักเรียนทำชิ้นงานมัลติมีเดีย อีก  1  ห้อง จำนวนเครื่อง  5  เครื่อง โดยให้ห้องเรียนอยู่อาคารเรียนหลังที่ 1  ( อาคารกาญจนาภิเษก 1 )  ชั้น 2  จำนวน  2  ห้อง  ชั้น 3  จำนวน  1  ห้อง    ส่วนห้องมัลติมีเดียให้ใช้ห้องเล็กที่ติดกับห้องประชุมเล็ก   ข้างห้องวิชาการ           โดยกำหนดให้ครูที่สอนคอมพิวเตอร์ดูแลคนละห้องยกเว้นครูชัยวัฒน์ที่ต้องดูแลรับผิดชอบห้องมัลติมีเดียเพิ่มอีก  1  ห้อง
จาก..  ครูชัยวัฒน์    สิงห์นนท์
ประธานอนุกรรมการโครงการ ทสรช.

Advertisements
%d bloggers like this: