เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง31101  เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4
คำอธิบายรายวิชา  เวลา  40  ชั่วโมง
ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  สารสนเทศในการตัดสินใจ  ระบบคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  การสื่อสารข้อมูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้น ข้อมูล  ปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  นำเสนอ  ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
เพื่อ ให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความเข้าใจในเรื่องข้อมูล  สารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ  รู้จักใช้ข้อมูลและสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ  สามารถเลือกเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานได้อย่างเหมาะ สม  เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รวบรวม  สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและ รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ง  2.1  ม.4-6/5   ง  3.1  ม.4-6/1 –  ม.4-6/5
ง  3.1  ม.4-6/8  –  ม.4-6/13 ง  4.1  ม.4-6/2
รวม  13  ตัวชีวัด
มาตรฐานการเรียนรู้
ง  ๒.๑ ม. ๔-๖/๑-๔
ง  ๓.๑ ม.๔-๖/๑-๕
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๑ ความหมาย บทบาทและแนวโน้มของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ตัวชี้วัด
๑. บอกความหมาย บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่มีต่อชีวิต ประจำวันได้
๒. วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ได้
สาระการเรียนรู้
๑. พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

อบรมคอมพิวเตอร์

Advertisements

2 Comments »

  1. 1

    แวะมาทักทาย คับท่านประทาน อิอิ

    • 2

      ดีครับ ทักทายกันเพื่อเครือข่ายที่ยั่งยืนของพวกเราชาว SMEDU


RSS Feed for this entry

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: