บรรยากาศ

01/04/2010

บรรยากาศการอบรม  Social  Media  ณ โรงแรมแม็กซ์

Advertisements

vdo

01/04/2010

ดูงานสิงคโปร์

01/04/2010

เว็บไซต์ของครูชัยวัฒน์

01/04/2010

เว็บไซต์ของครูชัยวัฒน์   คลิกที่ภาพครูชัยวัฒน์ครับ….

ดูงานไอที

01/04/2010

สิ่งที่ได้เห็นจากการศึกษาดูงาน….ที่..โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ห้องคอมพิวเตอร์มี  4  ห้อง
ห้องแรกมีเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  20  เครื่องทุกเครื่องเข้าอินเตอร์เน็ตได้ ( แบบมีสาย) อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม Social Media

01/04/2010

กิจกรรมในการเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ได้และนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสิ่งที่ครูจะได้คือ Blog ที่มีการเชื่อมโยงไปยังสื่อต่างๆ คือ Youtube, Twitter, SlideShare,  Scribd, Flikr, Facebook  ซึ่งทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง

กิจกรรมในครั้งนี้คือ สทร.ได้จัดแบ่งกลุ่มให้กับครูทุกท่านตามหมายเลขที่แนบให้ โดยให้ทุกคนหากลุ่มของตนเองให้เจอแล้วรวมกลุ่มกันเพื่อปรึกษาในเรื่องเครื่องมือ วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำเสนอในวันสุดท้าย (2 มีนาคม 2553) ดังนั้น ในแต่ละวันท่านจะได้เรียนรู้เครื่องมือวันละ 1-2 โปรแกรม ดังนั้นให้ทุกท่านวางแผนคิดหากระบวนการ/รูปแบบในการนำเครื่องมือที่ได้โดยรวมเครื่องมือทั้ง 5 วัน ท่านจะต้องได้ 1 หน่วยการเรียนรู้/กลุ่ม พร้อมวิธีการจัดการเรียนการสอน         มานำเสนอในวันสุดท้าย โดยใช้ Blog เครื่องมือหลัก และให้มีเครื่องมือเชื่อมโยง อย่างน้อย            3 เครื่องมือ รวมกันไว้ใน 1 บล็อก ให้เป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ (ดูเกณฑ์การประเมินประกอบ)

ตัวอย่าง

ขั้นตอนในการเข้ากลุ่ม

  1. ทุกคนต้องเข้ากลุ่มที่ทาง สทร.จัดแบ่งไว้ให้โดยครวจสอบจากหมายเลขที่ได้ตอนลงทะเบียนซึ่ง สทร. ได้จัดกลุ่มตามกลุ่มสาระฯ ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว (รายชื่อที่แนบ)
  2. หากลุ่มของตนเองแล้วร่วมมือกันคิดหารูปแบบ วิธีการในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน กลุ่มละ 1 รูปแบบ โดยให้ใช้เครื่องมืออย่างน้อย 3 อย่าง รวมอยู่ในหน้าบล็อกครู  เช่น ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม และตั้งโจทย์ให้ทุกกลุ่มไปหาข้อมูลในเรื่อง ลดโลกร้อน ให้กลุ่มแรกไปหา/สร้างเหตุการณ์จำลองแล้วถ่ายวีดีโอแล้วนำขึ้นยูทูบ กลุ่มที่ 2 ให้หาไฟล์ที่มีการนำเสนออยู่ใน SlideShare ส่วน กลุ่มที่ 3 หาเนื้อหา   แล้วครูสั่งให้ทั้ง 3 กลุ่มนำผลงานที่ได้ขึ้นที่บล็อกที่ครูสร้างให้ ก็จะได้เป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้เครื่องมือหลายหลาย และเป็นการฝึกเด็กหลายๆ ด้าน คือ 1. การใช้เทคโนโลยี  2. ฝึกกระบวนการคิด 3. การทำงานเป็นทีม 4. ความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียน 5.รู้จักการสร้างและแชร์ เป็นต้น
  3. ส่งตัวแทนแต่ละกลุ่มขึ้นนำเสนอผลงานในวันสุดท้าย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

01/04/2010

ง31101  เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4
คำอธิบายรายวิชา  เวลา  40  ชั่วโมง
ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  สารสนเทศในการตัดสินใจ  ระบบคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  การสื่อสารข้อมูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์  การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้น ข้อมูล  ปฏิบัติการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการรวบรวมข้อมูล  ประมวลผล  นำเสนอ  ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
เพื่อ ให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความเข้าใจในเรื่องข้อมูล  สารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ  รู้จักใช้ข้อมูลและสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ  สามารถเลือกเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานได้อย่างเหมาะ สม  เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  รวบรวม  สืบค้นข้อมูลจากระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและ รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ง  2.1  ม.4-6/5   ง  3.1  ม.4-6/1 –  ม.4-6/5
ง  3.1  ม.4-6/8  –  ม.4-6/13 ง  4.1  ม.4-6/2
รวม  13  ตัวชีวัด
มาตรฐานการเรียนรู้
ง  ๒.๑ ม. ๔-๖/๑-๔
ง  ๓.๑ ม.๔-๖/๑-๕
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
๑ ความหมาย บทบาทและแนวโน้มของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
ตัวชี้วัด
๑. บอกความหมาย บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่มีต่อชีวิต ประจำวันได้
๒. วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ได้
สาระการเรียนรู้
๑. พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

อบรมคอมพิวเตอร์